เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม (APN วิสัญญีพยาบาล) จากสภาการพยาบาล (ฉบับที่2)

โดย นาง กฤษณา สำเร็จ

Post : 08/10/2552 22:39      Last Update: 08/10/2552 22:43      Total View: 24219
 
     

ประกาศเพิ่มเติม...

เกณฑ์มาตรฐาน APN วิสัญญีพยาบาล จากสภาการพยาบาล

 

 ขณะนี้มีพี่น้องชาววิสัญญีพยาบาลหลายๆท่านสนใจบทบาทของ APN วิสัญญี เป็นอย่างมาก  หลายท่านตั้งหน้าตั้งตารอฟังข่าวการเปิดรับเข้าอบรมวิชาแกนเพิ่มเติมในหลักสูตรนี้จากสถาบันต่างๆ...

 ผู้เขียนจึงขอนำประกาศจากสภาการพยาบาลฉบับล่าสุด (ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552) มานำเสนอ ซึ่งมีการเพิ่มเติมจากฉบับที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม (APN วิสัญญีพยาบาล) ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ดังนี้

 

ประกาศสภาการพยาบาล 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลผู้ที่จะขอสอบวัดความรู้  

เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง  

สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก (ฉบับที่ ๒)

--------------------------------------------------------

ตามที่สภาการพยาบาลออกประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลผู้ที่จะขอสอบวัดความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึกเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ แล้วนั้น เพื่อให้เกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับระบบการบริการสุขภาพของประเทศ สภาการพยาบาลโดยมติคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงออกประกาศสภาการพยาบาลเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลผู้ที่จะขอสอบวัดความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก (ฉบับที่ ๒) ไว้ดังนี้  

ข้อ ๑. ยกเลิกข้อความในข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศสภาการพยาบาลเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลผู้ที่จะขอสอบวัดความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก ฉบับลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ โครงสร้างหลักสูตร

(๑) หมวดวิชาแกนของหลักสูตรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ

❑ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่กระทบกับระบบสุขภาพ

❑ การสร้างศักยภาพของผู้นำ

❑ กฎหมายและจริยธรรม

❑ การวิจัย และการใช้ผลการวิจัย

❑ ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล

❑ แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

โดยในหมวดวิชาแกนให้ไปลงทะเบียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท หรือเรียนในหลักสูตรฝึกอบรมบุคคลผู้ที่จะขอสอบวัดความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก ที่สภาการพยาบาลรับรอง ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล”

 

ข้อ ๒. ให้เพิ่มข้อความใหม่ในข้อ ๗ เป็นข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ดังนี้

ข้อ ๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

๗.๑ สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรการพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาทางคลินิกที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และ

๗.๒ มีการเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาทางคลินิก แผน ก และ/หรือ แผน ข ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแล้วตามเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและแนวทางการจัดการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

                            

                                                                          จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน        

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ)

นายกสภาการพยาบาล

 (ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล ) 

 

Also found this article in : Blog >>> HA and Quality
Also found this article in : Blog >>> Story Telling

สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©นาง กฤษณา สำเร็จ

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : FOND Email : [ gu_piyori@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2009-10-10 17:38:55

ปีนี้(2552)มีการเปิดหลักสูตรAPN ของวิสัญญีพยาบาลที่ไหน และเมื่อไรคะ มีความสนใจ
อยากเรียนมาก ช่วยตอบหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 2. โดย : กฤษณา สำเร็จ เมื่อเวลา :2009-10-10 23:48:57

หลักสูตรของ การเตรียมคุณสมบัติเพื่อเข้าสอบ APN สำหรับวิสัญญีพยาบาลที่ไม่ได้เรียบ ป.
โท หรือเรียน ป.โทที่วิชาที่เรียนไม่ตรงตามวิชาแกนที่ทางสภากำหนดนั้น...ในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มีคณะพยาบาลศาสตร์ดูแลค่ะ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมติหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสม
จากสภาการพยาบาลค่ะ....คาดว่าภายในเดือนนี้ อย่างช้าเดือนหน้าน่าจะประกาศรับสมัครค่ะ ..
ข่าวแว่วว่า จะเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์....รวม 16 สัปดาห์ค่ะ เตรียมติดตามใกล้ชิดนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3. โดย : เมื่อเวลา :2009-11-11 23:24:53

เป็นวิสัญญีค่ะ แต่จบโท บริหารการพยาบาล ต้องลงเรียนวิชา APN เพิ่มเหรอคะ มีที่เปิดอบรม
เพิ่มไหมคะ??

ความคิดเห็นที่ 4. โดย : กฤษณา สำเร็จ เมื่อเวลา :2009-11-15 11:49:39

มีการเทคคอร์สเพิ่มค่ะ ต้องนำหน่วยกิตวิชาที่เรียนโทมาเทียบค่ะ แล้วเรียนเพิ่มเติมเฉพาะวิชา
แกนที่ขาดไปค่ะ

ที่ มข.เปิดจะมีตามนี้ค่ะ

" โครงสร้าง ระยะเวลาและกำหนดการของหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับวิสัญญีพยาบาลและ
พยาบาลที่จะเตรียมสอบเป็นผู้ปฏิบัติการขั้นสูง

หมวดรายวิชาแกน ระยะเวลา 4 เดือน การศึกษาอิสระระยะเวลา 4 เดือน

รายวิชาแกน 11 หน่วยกิต(ระยะเวลา 4 เดือน)
1.วิชาทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล(2 หน่วยกิต)
2.วิชาภาวะผู้นำทางการพยาบาลในระบสุขภาพ(2 หน่วยกิต)
3.วิชาการออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล(2 หน่วยกิต)
4.วิชาวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล(2 หน่วยกิต)
5.วิชาการใช้งานวิจัยทางการพยาบาล(2 หน่วยกิต)
6.วิชาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(1 หน่วยกิต)

รายวิชาเฉพาะสาขา 6 หน่วยกิต(ระยะเวลา 4 เดือน) การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต


อ้อ... ต้องปฏิบัติการทางวิสัญญีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีผลงานแสดงด้วยค่ะ

ลองศึกษาดูนะคะ

ความคิดเห็นที่ 5. โดย : Email : [ tanyalak598@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2011-08-18 22:52:26

อยู่รพ.ชุมชน สามารถสอบ APN ทางวิสัญญีได้มั้ยคะ แล้วสอบได้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
คะ นอกจากเรียนเพิ่มแล้วต้องทำอะไรอีก ค่าหน่วยกิตเท่าไรคะ

ความคิดเห็นที่ 6. โดย : กฤษณา สำเร็จ เมื่อเวลา :2011-08-19 16:38:12

- ดูคุณสมบัติของผู้สมัครสอบค่ะ มีทั้งแบบเรียน ป.โทมาแล้วและยังไม่ได้เรียน ป.โทค่ะ
- ดูตาม Competency APN Anesth. ที่สภากำหนดนะคะ แล้วประเมินตนเองว่ามีผลงานตาม 
Competency นั้นค่ะ แล้วเตรียมผลงานที่มีคุณสมบัติที่สภากำหนดทำเรื่องขอสมัครสอบ...
สภาฯ OK จึงมีสิทธิ์ไปสอบข้อเขียน(ข้อสอบกลาง) ...ผ่านข้อเขียนแล้วไปมัมภาษณ์อีกทีค่ะ 
ได้แล้วต้องมีผลงานวิจัย maintain 2 เรื่องต่อ 5 ปี
- ถ้ายังไม่ได้เรียน ป. โท ก็เรียนคอร์ส APN  ตามสถาบันที่สภาอนุญาตค่ะ ค่าหน่วยกิตก็แล้ว
แต่สถาบัน
- ตอนนี้ สภาการพยาบาลวางแผนจะปิดคอร์ส APN ในปี 2560แล้วเปิดเป็นป.เอกแทน ใน
สาขาอื่น ของวิสัญญียังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ แนะนำให้เรียน ป.โททาง nursing ที่ใกล้
เคียงงานไว้ก่อน เช่น Nursing Adult หรือเด็ก ค่ะ ... อนาคตว่ากันอีกที
...ยังไม่ชัดเจนค่ะ

ที่แน่ๆตอนนี้ยังไม่มีค่าตอบแทนค่ะ ...มีแต่ทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน (อนาคตไม่ทราบค่ะ)

... ได้เพียง..พัฒนาตนเองเพื่อการดูแลผู้ป่วยของเราให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้นและเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้นน่ะค่ะ



เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 
รหัสยืนยัน (5 ตัว)


ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
     
 
     
     
เนื้อหาภายในเวปไซต์
Interesting Link

L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing