ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู

โดย นาง กฤษณา สำเร็จ

Post : 07/02/2552 19:04      Last Update: 07/02/2552 19:04      Total View: 23940
 
     

 

ขอบเขตและสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

 

สมรรถนะที่ 1  มีความสามารถประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับ

                       ความรู้สึก

       การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ

1.     วางแผนการเลือกใช้วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก

2.     ประเมินความเสี่ยงตามระดับสภาพร่างกาย

3.     การประเมินการทำหน้าที่ของระบบต่างๆในร่างกาย

4.     ประเมินความพร้อมด้านจิตใจ

5.     แยกแยะความผิดปกติของเสียงการหายใจ และการเต้นของหัวใจ

 

สมรรถนะที่ 2  มีความสามารถบริหารยาระงับความรู้สึกและเฝ้าระวังผู้ป่วย

                      ระหว่างให้ยาระงับความรู้สึกตามประกาศของสภาการพยาบาล

          การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ

1.     บริหารยาระงับความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

2.     วินิจฉัย สาเหตุของความผิดปกติด้านระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดและอุณหภูมิ

3.  ควบคุมสัญญาณชีพที่ไม่คงที่(อันเป็นผลตามมาจากการให้ยาระงับความรู้สึกที่อยู่ใน วิสัยพึงเกิดขึ้นได้)ซึ่งควบคุมได้ด้วยการปรับความตื้นลึกของยาระงับความรู้สึก

4.     ควบคุมปริมาณสารน้ำ เลือด และส่วนประกอบของเลือด

5.     ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย

 

สมรรถนะที่ 3  มีความสามารถในการประเมินผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหลังให้

                       ยาระงับความรู้สึก

การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ

1.     ประเมินภาวะผู้ป่วยในการจำหน่ายผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยหรือกลับบ้านอย่างปลอดภัย

2.     ประเมินอาการและอาการแสดงของปัญหาที่พบบ่อย และหาทางแก้ไขปัญหา(เช่น ภาวะคลื่นไส้ อาเจียน ความปวด เป็นต้น) ภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึก

3.     วางแผนการให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึก

4.     แก้ไขอาการหนาวสั่น (Shivering)ภายหลังออกจากห้องผ่าตัด

 

สมรรถนะที่ 4  มีความสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติ

การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ

1.     ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพยาบาลด้านการระงับความรู้สึกในทุกสถานการณ์

2.     รายงานปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยให้วิสัญญีแพทย์และ/หรือแพทย์ที่ทำหัตถการทราบเพื่อหาทางแก้ไข

3.     ตัดสินใจแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดจากความขัดข้องของเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

4.     ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุบัติการณ์ที่อาจเพิ่มอัตราเสี่ยงแก่ผู้ป่วยภายในขอบเขตและหน้าที่

5.     บอกความผิดปกติของจังหวะชีพจรได้ 

 

สมรรถนะที่ 5  มีความสามารถกระทำหัตถการ

การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ

1.     เปิดทางเดินหายใจให้โล่งในผู้ป่วยหมดสติได้ทุกวิธี head tilt(ท่าเงยศีรษะ)  jaw thrust(ยกขากรรไกร) ใช้ oral หรือ nasal airway (ท่อเปิดทางเดินหายใจทางปากหรือจมูก)

2.     ใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ(วินิจฉัยได้ว่าอยู่ในหลอดลมคอ)

3.     เปิดหลอดเลือดดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.     ให้ยาระงับความรู้สึกทั่วตัว(GA) ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

5.     ทำการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (BLS)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.      ร่วมทีมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่(ACLS)

 

สมรรถนะที่ 6  มีความสามารถประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพและ

                      ทีมงานวิสัญญี

การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ

1.     ประสานงานกับวิสัญญีแพทย์และ/หรือแพทย์ที่ทำหัตถการ

2.     ประสานงานกับเจ้าหน้าที่นอกหน่วยงาน

3.     มีปฏิสัมพันธ์กับวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกัน 

 

สมรรถนะที่ 7  มีความสามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ

การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ

1.  เอาใจใส่ความรู้สึกนึกคิดที่ผู้ป่วยและญาติ บอกเล่า ขอร้องพร้อมกับตอบสนองความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติในขอบเขตที่สมควร

2.     ประคับประคองสภาพจิตของผู้ป่วยและญาติ

3.     ให้คำปรึกษาและข้อมูลในการมารับยาระงับความรู้สึกและยาระงับปวดอย่างมีศิลปะ

4.     ประสานความร่วมมือกับผู้ป่วยและญาติเพื่อให้งานบริการเป็นไปอย่างราบรื่น

 

สมรรถนะที่  8  มีความสามารถ สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี

การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ

1.     เตรียมและรู้ขั้นตอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ

2.  ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการให้ยาระงับความรู้สึกที่มีในหน่วยงานทุกชนิด(เครื่องให้ยาระงับความรู้สึก เครื่อง monitor เป็นต้น)

3.     ใช้อุปกรณ์และ เครื่องมือในการให้ออกซิเจนขั้นพื้นฐาน  ได้ทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะที่  9  ร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติ/หรือมาตรฐานการให้ยาระงับความรู้สึก

                        ตามหลักฐานเชิงประจักษ์  ประเมินผล และปรับปรุงแนวปฏิบัติ/

                        มาตรฐาน/ตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 

สมรรถนะที่  10 วางแผนและดำเนินการเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูความรู้ ทัศนคติ

                        และทักษะในการให้ยาระงับความรู้สึก ตามขอบเขตหรือ

                        ข้อตกลงกับแพทย์

 

สมรรถนะที่  11 สอนและร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติผู้เข้า

                        อบรมวิสัญญีพยาบาลและนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 

สมรรถนะที่  12 เป็นที่ปรึกษา/ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรทางการพยาบาล และ

                        ญาติในการให้ยาระงับความรู้สึก ยาระงับปวด

 

สมรรถนะที่  13 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพการ

                        พยาบาล เกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึก รวมทั้งประยุกต์

                        ผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

 

สมรรถนะที่  14  เป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้านการระงับความรู้สึก เพื่อ

                         กำหนดนโยบาย เสนอแนะมาตรการ/แนวทางที่มีประสิทธิภาพ

                         เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  แนวทางปฏิบัติ(guideline)ใน

                         การให้บริการทางวิสัญญีวิทยาของวิสัญญีพยาบาล

 

หวังว่าข้อมูลจากการอบรมดังกล่าวคงเกิดประโยชน์ต่อวิสัญญีพยาบาลบ้าง  ไม่มากก็น้อยนะคะ

 

(ขอขอบคุณ : คณะกรรมการการฝึกอบรมและการสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ  มติที่ประชุมวันที่ 20 มกราคม 2551)

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©นาง กฤษณา สำเร็จ

     
 

เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 
รหัสยืนยัน (5 ตัว)


ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
     
 
     
     
เนื้อหาภายในเวปไซต์
Interesting Link

L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing