แผนปฏิบัติการภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปีงบประมาณ 2550-2552

โดย นาง กฤษณา สำเร็จ

Post : 23/05/2551 20:37      Last Update: 24/05/2551 17:29      Total View: 24219
 
     

เพื่อความสะดวกในการศึกษาโครงการที่อยู่ในแผนงบประมาณ 2551 และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  จึงนำมาเสนอให้พวกเราชาววิสัญญีรับทราบค่ะ...หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไร  กรุณาแจ้งทีม PMQAภาคฯได้เลยค่ะ
 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2550-2552

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 

2549

2550

2551

2552

 

1.เชิญวิทยากรมาบรรยายจากต่างสถาบัน

1. มีการจัดการบรรยาย 5 ครั้ง/ปี

 2. ผลการประเมินให้มีการบรรยาย > 80 %

 

 

/

/

ฝ่ายวิชาการ postgrad 

2.การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 วิชาวิสัญญีวิทยา  

1) จำนวนข้อสอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์การสอน

2) จำนวนครั้งที่มีการประเมินผลการสอน

3) จำนวนครั้งที่มีการประเมินผลการเรียน  การให้ข้อมูลย้อนกลับ

4)  จำนวนครั้งของการวิเคราะห์ข้อสอบ

 

 

/

/

ฝ่ายวิชาการ undergrad

3.Regional anesthesia workshop สำหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน

1. มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง/ปี

 2. ผลการประเมินการอบรมให้มีการจัดกิจกรรม > 80%

 

 

/

/

ฝ่ายวิชาการ postgrad

*4.เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 วิชาวิสัญญีวิทยา  

1. ดำเนินการประเมินผล โดยประเมินความเห็นของนศพ.ก่อนลงกอง, ความเห็นของพชท.และของอาจารย์ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ (โดยการสุ่มตัวอย่าง) และความเห็นโดยรวม ให้จัดกิจกรรม > 80%

 

 

 

 

(ไม่อนุมัติงบ)

5.กลุ่มงานพัฒนางานการดูแลบุคลากรและสิ่งแวดล้อม(SHE)

1.  บุคลากรในภาควิชาฯ มากกว่า 60% มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแผนรับอัคคีภัยได้ถูกต้อง

2. บุคลากรในภาควิชาฯ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 1 ครั้ง/ปี

3. จัดกิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงาน 1 ครั้ง/ปี

4. การจัดเตรียมปริมาณสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำวัน 100%

5. รายงานผลติดตาม ป้องกันและเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการทำงาน 1 ครั้ง/ปี

6. บุคลากรได้รับการทบทวนความรู้ในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย 1 ครั้ง/ปี

7. ขยะได้รับการแยกอย่างถูกต้องตามแนวทางการแยกขยะของภาควิชาฯ > 90%

/

/

/

/

กลุ่ม SHE

6.แนวทางปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยเกิด cardiac arrest ในห้องผ่าตัด/ห้องพักฟื้น**

1. ผู้ป่วยได้รับการกู้ชีพชั้นสูงภายใน 4 นาที

2. อุปกรณ์ในรถฉุกเฉินได้รับการตรวจสอบความพร้อมร้อยละ 95%

3. สถิติการกู้ชีพสำเร็จร้อยละ 95% ตามสภาพผู้ป่วย

/

/

/

/

กลุ่ม CPR

7. การพัฒนาคุณภาพการบริการ “การระงับปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด” 

1. อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการระงับปวด > 85%

2. อัตราผู้ป่วยที่มีระดับความปวดมากในห้องพักฟื้นน้อยกว่า 5 %

3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการระงับปวด > 1000 ราย/ปี             

4. มีการจัดอบรมให้กับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน 1 ครั้ง/ปี

/

/

/

/

หน่วยระงับปวด 

8.โครงการพัฒนาหน่วย supply ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

อัตราการขาด stock ของวัสดุการแพทย์ < 80 %

-

-

/

/

กลุ่ม Supply

9.โครงการพัฒนาหน่วยเครื่องช่วยหายใจ

1.จำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหน่วยงานอย่างน้อย 1 เรื่อง

-

/

/

/

คณะกรรมการหน่วยเครื่องช่วยหายใจ

10.โครงการพัฒนาผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด

1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึก 100%

2.ผู้ป่วยได้รับการประเมินทางเดินหายใจในรายที่สามารถประเมินได้ 95%

3.ผู้ป่วยได้รับข้อมูลก่อนให้ยาระงับความรู้สึกและลงชื่อรับทราบในinformed consent 70%

4.ผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินภาวะแทรกซ้อนภายใน24ชม.แรก90%

5.อัตราการตอบรับใบ consult จากวิสัญญีแพทย์ 100%

6.มีแนวทางการรับ consult ของภาควิชา

-

-

/

/

กลุ่มPre-op

11.โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด

1.อัตราการตรวจสอบAnesthetic Machineก่อนเริ่มให้บริการในแต่ละวัน 80%

2.อัตราการตรวจสอบMonitorก่อนเริ่มให้บริการในแต่ละวัน 90%

3.อัตราการเกิด  Intra-op incidence เทียบเคียงราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

/

/

/

/

กลุ่ม Intra-op

12.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยในห้องพักฟื้น(PACU)

1.อัตราผู้ป่วยที่เข้าห้องพักฟื้นจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานASA > 60%

2.อัตราผู้ป่วยที่ไม่เกิดภาวะขาดออกซิเจนในการเคลื่อนย้ายระหว่างหอผู้ป่วยกับห้องผ่าตัด 100%

/

/

/

/

กลุ่ม PACU

13.พัฒนาระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

1. มีแบบบันทึกข้อมูล และโปรแกรมการบันทึกข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว 1 โปรแกรม

2.  เวชระเบียนผู้ป่วยที่ scan แล้ว และถูกจัดเก็บในรูปแบบ CD มากกว่า 95%

3. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกโดยเฉลี่ยมีมากกว่า 85%           

4. มีรายงานสถิติประจำปี 1 เล่ม/ปี

5. มี website ของหน่วยงาน 1 website

/

/

/

/

กลุ่มงาน IT

14.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยของบุคลากรวิสัญญี

1. ความร่วมมือและความพึงพอใจของบุคลากรต่อกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 (ได้จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรภาควิชาฯ)  มากกว่า 80 %

2. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม  อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี

3. จำนวนครั้งของการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะฯ อย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี

-

/

/

/

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

15.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่งานวิจัย** 

จำนวนบุคลากรภาควิชาวิสัญญีวิทยาเข้ารับการฟังการบรรยายแต่ละครั้ง 80 %

/

/

/

/

กลุ่มงานวิชาการและวิจัย

16.การติดตามความเสี่ยงของผู้ป่วยงานบริการวิสัญญีและพัฒนาศักยภาพวิสัญญีพยาบาล

1. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานทางกลุ่ม RM  1 เรื่อง/ปี

2. มีวิสัญญีพยาบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิสัญญีพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการดูแลทางเดินหายใจ > 80%

3. จำนวนผู้ป่วยเกิดภาวะ Aspiration

4.จำนวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจยาก

5.จำนวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจไม่สำเร็จ (fail intubation )

6.จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะ severe hypothermia

7.จำนวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่ง

8.จำนวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ (reintubation)

9.จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต

10.จำนวนผู้ป่วยเกิดภาวะ awareness

/

/

/

/

กลุ่มงาน RM

17.โครงการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

1.เครื่องวางยาสลบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอย่างน้อยเครื่องละ1ครั้ง/เดือน 100%

2. .เครื่องวางยาสลบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐาน เที่ยงตรง  แม่นยำ

3.มีแฟ้มบันทึกการทำความสะอาดพร้อมลายเซ็นผู้ทำความสะอาดที่ตรวจสอบได้ 80%

/

/

/

/

กลุ่มเครื่องมือ

18. .การเพิ่มคุณภาพในการให้บริการในหน่วยงาน(PMQA)

จำนวนบุคลากรวิสัญญีเข้ารับฟังการบรรยาย

-

/

/

/

PMQA

19.โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักเรียนวิสัญญีพยาบาล

1.นักเรียนวิสัญญีพยาบาลผ่านการสอบ

-

/

/

/

กลุ่มผู้ประสานงานครู

20.การพัฒนาคุณภาพการให้การดูแลผู้ป่วยเด็กก่อนการผ่าตัด

1. ผู้ปกครองมีความเข้าใจเรื่องการผ่าตัดและการให้การระงับความรู้สึก 80 %

2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 80%

3. จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการนำสลบลดลง น้อยกว่า 5 %

/

/

/

/

กลุ่มงาน Pre-op

* 21.การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิสัญญีโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น

1.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิสัญญี

2.จำนวนปัญหาที่พบและได้รับการแก้ไข

-

/

-

/

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ (ไม่อนุมัติงบ)

22.สัมมนาบุคลากรภาควิสัญญีวิทยา

1. มีแผนการดำเนินการพัฒนาการบริการทางวิสัญญี  1 แผนการ/ปี

(ใน 1 แผนการมีโครงการ/กิจกรรมปฏิบัติ  > 15 โครงการ/ปี)

2. บุคลากรภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรม สัมนา > 80 % ของบุคลากรที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

3. มีประเด็นที่เป็นโอกาสในการพัฒนางาน 3-5 เรื่อง/ปี

/

/

/

/

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

23.การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 4 “SAFE  ANESTHESIA” 

มีผู้เข้าร่วมประชุม > 80%

/

/

/

/

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

24.หลักสูตรฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร1ปี

จำนวนวิสัญญีพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร1ปี

 

 

 

 

หัวหน้าภาควิชาฯ

*25.การกำหนดสมรรถนะ(competency) ของบุคลากรภาควิชาวิสัญญีวิทยา

มีการกำหนดสมรรถนะของวิสัญญีพยาบาล

-

--

/

/

คณะกรรมการ HRM(ไม่อนุมัติงบ)

หมายเหตุ :  * โครงการที่ไม่อนุมัติงบประมาณประจำปี 2551

 

Also found this article in : Blog >>> PMQA

สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©นาง กฤษณา สำเร็จ

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : เมื่อเวลา :2008-05-25 14:49:18

ขอบคุณนะครับ ที่นำมาแจ้งให้ทราบ 

ความคิดเห็นที่ 2. โดย : พี่ติ๋ว เมื่อเวลา :2009-04-15 21:37:42

ยินดีค่ะเชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 
รหัสยืนยัน (5 ตัว)


ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
     
 
     
     
เนื้อหาภายในเวปไซต์
Interesting Link

L10 Web Stats Reporter 3.15 LevelTen Hit Counter - Free PHP Web Analytics Script
LevelTen dallas web development firm - website design, flash, graphics & marketing